ΑΣΕΠ 3Κ/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 17/22.07.2023
3Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι εννέα (29) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΓΛΥΚΗΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΒΕΡΟΙΑΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΕΝΙΠΕΑ Φαρσάλων, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Β΄ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ και στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ.Αιτήσεις από 7 Αυγούστου 2023 έως 22 Αυγούστου 2023

Οι θέσεις ανά κλάδο και ειδικότητα

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δεκατέσσερις (14) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΟΙ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ), ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εννέα (9) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: TΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ), ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ), ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ , ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, TΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ.

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), έξι (6) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ

Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.