Η προκήρυξη του ΟΣΕ προβλέπει την πλήρωση: 

  • 30 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων
  • 36 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Σταθμάρχες
  • 5 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί
  • 10 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι
  • 5θέσεων ειδικότητας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 42ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην οικεία προκήρυξη μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με το οποίο ο υποψήφιος μετέχει.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους, από 18 Δεκεμβρίου 2022 έως 1η Ιανουαρίου 2023.

Αναφορικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και λοιπά θέματα της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε., στα τηλέφωνα 210-5297843 και  210-5297898 (για προθεσμίες και λοιπά θέματα της προκήρυξης) και στα τηλέφωνα 210-5297463 και 210-5297451 (για τεχνικά θέματα της ψηφιακής αίτησης).Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις ηλεκτρονικές σας αιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2622400687