Η αύξηση του κατώτατου θα οδηγήσει στην ενίσχυση 24 επιδομάτων και ειδικών παροχών που χορηγεί ο ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά:

 1. Τριετίες – Από το 2012 έχει ανασταλεί η προσαύξηση του μισθού για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά τις 14/2/2012, έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από 10%. Όσοι είχαν έως το 2012 συμπληρώσει προϋπηρεσία δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για 9 έτη και άνω
 2. Επίδομα γάμου – Οι επιχειρήσεις μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) χορηγούν στους εργαζομένους 10% επίδομα γάμου, το οποίο θα αυξηθεί αντίστοιχα με την αύξηση του βασικού ποσού
 3. Επίδομα ανεργίας – Το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας είναι το 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξανόμενο 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος
 4. Αμοιβές προγραμμάτων κοινωφελούς – Οι ωφελούμενοι εισπράττουν ποσό ίσο με τις καθαρές αμοιβές που αντιστοιχούν στις κατώτατες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη: 495,25 ευρώ μηνιαίως και 19,81 ευρώ ημερησίως, αμοιβές που θα αυξηθούν αντίστοιχα
 1. Προγράμματα νέων θέσεων εργασίας – Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ενώ υπάρχουν και ανώτατα όρια επιδοτήσεων τα οποία αναμένεται να αναπροσαρμοστούν
 2. Λοιπές παροχές που εξαρτώνται από το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη
 • Ειδική παροχή μητρότητας: ισούται με τον κατώτατο μισθό.
 • Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: καταβάλλονται έως 3 μισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις
 1. Βοηθήματα που εξαρτώνται από την τακτική επιδότηση ανεργίας:
  • Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
  • Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
 • Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
 • Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών: 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
 • Ειδικό εποχικό βοήθημα: Οι οικοδόμοι εισπράττουν το 70% του 37πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, οι δασεργατες – ρητινοσυλλεκτες, καπνεργάτες και μισθωτοί ναυπηγ/κής ζώνης το 70% του 35πλασίου του ημερομισθίου, οι μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου το 70% του 25πλασίου του ημερομισθίου κλπ.


 1. Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας – Η αποζημίωση για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης ισούται με το 75% του υποκατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτηΠρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι- ΑΣΠΑΙΤΕ. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων ισούται με το 50% του 80% του κατώτατου μισθού
 2. Καταβολή αποδοχών σε σπουδαστές που απέχουν από εργασία για συμμετοχή τους σε εξετάσεις: το καταβλητέο ποσό ισούται με το 30πλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου, ενώ για τους μεταπτυχιακούς με το 10πλάσιο
 3. Αποδοχές όσων εργάζονται με μερική απασχόληση, εκτός κι αν εμπίπτουν σε κλαδική σύμβαση που ορίζει υψηλότερους μισθούς – Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης εξαρτώνται από τις αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας.

Please follow and like us:

 • Share