Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
α. Τη μετάταξη για το έτος 2020 στο Σώμα των Αξιωματικών, μονίμων
Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτων Ανώτερων
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου Πανεπιστημιακού
τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, για την κάλυψη είκοσι
πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων Ανθυποσμηναγών.
β. Τη μετάταξη για το έτος 2020 στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών,
Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών
(ΕΠΟΠ) της Πολεμικής Αεροπορίας, πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού
τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή κατόχων ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών
της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, για την κάλυψη ενενήντα
εννέα (99) κενών οργανικών θέσεων ανά βαθμό Αρχισμηνία, Επισμηνία και Σμηνία
στην επετηρίδα Τεχνικής Υποστήριξης και τεσσάρων (4) θέσεων ανά βαθμό
Αρχισμηνία-Σμηνία και πέντε (5) Επισμηνία στην επετηρίδα Υπηρεσιών
Υποστήριξης.Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

*ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΠΟΠ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ*