Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ-Β ΦΑΣΗ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)» της πράξης «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-Β΄ ΦΑΣΗ» για χρονικό διάστημα έως και 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, για τις κάτωθι ειδικότητες:
 ΠΕ Αρχαιολόγων
 ΠΕ Αρχιτέκτονα
 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης
έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού,
και για χρονικό διάστημα έως 5 μηνών για τους ΔΕ- ΥΕ Εργατοτεχνίτες , με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση efahle@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαία Ολυμπία 27065, απευθύνοντάς την στην
γραμματεία (τηλ. επικοινωνίας: 2624022529), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα)
της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και
της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 26.07.2021
έως 30.07.2021 ).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, το μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες
δηλώσεις του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) (τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα και
σκαναρισμένα), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων
ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 5/63
πρόσληψης. Τα αρχεία που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, πρέπει να είναι ευκρινή και
ευανάγνωστα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Σε κάθε περίπτωση, ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική
  ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό
  επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται
  Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το
  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ.
  2103443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.
  2310459101, των κατωτέρω επιπέδων:
  Α ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
  Β ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) μη
  Διοικητικού Προσωπικού ή και εργατοτεχνικού προσωπικού
  Γ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής
  Εκπαίδευσης (ΤΕ) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την
  Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού
  Προσωπικού
  ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 6/63
  Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι
  ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει
  προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού
  εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
  Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
  Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,
  Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από
  σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν
  απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους
  Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη
  και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
 2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
  των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
  δικαστική συμπαράσταση)