Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (40) ατόμων (έως 60
ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών) και δύο (2) ατόμων (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο
για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών). Η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την
ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2021.Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά,
στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: Μανωλοπούλου 47 – Διοικητήριο, Πύργος, απευθύνοντάς την στη
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Ρηγοπούλου Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας: 26213-
60356) και κας Τρίμμη Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 26213-60357)
Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 13/05/2021 και θα λήξει στις 26 /05/2021.