Η νέα τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη βουλή δίνει τη δυνατότητα ένταξης στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Προϋποθέσεις:

1.Το συνολικό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου να μην ξεπερνάει τα 12.500€ κατά το τελευταίο έτος. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 8.500€ για το σύζυγο και κατά 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

2. Το σύνολο των οφειλών να μην υπερβαίνει τα 20.000€

3. Καταθέσεις, χρηματοπιστωτικά προϊόντα να μην υπερβαίνουν τις 15.000€

4.Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τις 130.000€

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα μίας μόνο αίτησης η οποία θα περιέχει:

  • Πλήρη στοιχεία του αιτούντα

  • Στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών

  • Εισοδήματα

  • Κατάλογο πιστωτών

  • Κατάλογο περιουσιακών στοιχείων

Υποχρεωτικά η αίτηση θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό βαρών της κύριας κατοικίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο

  2. Αν ο οφειλέτης ή ο σύζυγος είναι κύριος ή επικαρπωτής γηπέδων, εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, για το οποίο δεν προσδιορίζεται ΕΝ.Φ.Ι.Α., συμπληρωμένο, από συμβολαιογράφο, έντυπο αξίας γηπέδου.

Κατά την υποβολή της αίτησης αυτόματα ανακτώνται:

1. Ε1

2. Ε3

3. Ε9

4. Πράξη του διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

5.Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος

6. Κινητά περιουσιακά στοιχεία

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε και την τροπολογία
Please follow and like us:

  • Share